DWEN WO DAAKYE HO: A FANTE POEM WRITTEN BY A STUDENT OF J. E. ATTA MILLS SHS

0

DWEN WO DAAKYE HO

Mberantsε na nkataasia ee!
Ana hom adwen hom daakye ho?
Skuul a hom awofo dze hom rokↄ yi
Hom atsena ase ehu no ho mfaso?
ↄko na ↄbrε pii a awofo rokↄ mu yi
Daakye yi ebεn gyinabew na hom dze hↄn besi?
ↄnam hom yiedzi ntsi, awofo ayε bobↄbobↄ.
Dwen wo daakye ho.
Ewia ketee na mfifir repram hom awofo
Nhuntuma so eguraa hom awofo anan ase
Ne nyinara mu no wↄmmpa abaw.
Osian kakra a daakye wobenya efi hom hↄ ntsi.
Mberantsε na nkataasia a hom awofo dze hom akↄto skuul mu,
Hwε bra a hom robↄ.
Aberantsε a esi do a amema w’abatsir do
Na asoa wo tsir ato wo kↄn do ee!
Dwen wo daakye ho.
Skuul kↄ na hom dze rotow kyakya yi?
Woho a edze rototo nkorↄfo ho yi,
Edzikan ahwε w’ekyir anaa?
Mberantsε na nkataasia ee
Wiadze afεfεdze wↄ hↄ
Mbom sε inyim wo botae a
Mbom sε edwen kↄ kan a
Nkyε ebεka w’enyi adze akↄ skuul.
Dwen wo daakye ho.
Mberantsε na nkataasia ee
Hom nnto hom bo ase
Mma hom enyi mmber adasa
Kakra biara a hom awofo bεyε biara
Hom mma hom enyi nsↄ.
Nnyε dza ↄhyerεn nyinaa na ↄyε sika kↄkↄↄ.
Dwen wo daakye ho.

READ MORE:  Filth in the city: will making Accra the cleanest city ever be possible?  

BY: MISS ARKO DANSO DOLLY
J. E. ATTA MILLS SENIOR HIGH
EKUMFI OTUAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here