An Akan (Fante) Poetry: WOTU WO FO A TSIE

  0

  Wo na kae naaso ammfa.
  W’egya see wo naaso enntsie
  Osiandε enya enumfu kakra atetar w’akoko
  Dεm ntsi mmbu hwee.
  Wotu wo fo a tsie.

  Mbanyin rokↄ a nna ekado
  Mbasiafo so rokↄ a nna idzi enyim
  Hwε dza akεfa aba
  ↄnam dε wotuu wo fo a enntsie ntsi
  Hwε ma abrabↄ dze wo ekowie.
  Wotu wo fo a tsie.

  Mbasiamba a wↄaba nntsie afotu
  Wↄafa wiadze yi dze abↄ hↄn bo
  Sε maame anaa papa kεka a
  Nna wↄatow egu beebi reyε dza wↄpε
  Dza wↄka ara nye dε egya na na pε kasa dodow.
  Hwε mbusu a akεfa ato wo do.
  Wotu wo fo a tsie.

  Abofra biara bεyε yie a ofi afotu
  Iyi ntsi na mpanyin dε,
  “Abofra a ohu ne nsa ho hohor no nye mpanyin dzidzi no”
  Wotu wo fo a inntie yi,
  ↄbεyε dεn na mpanyimfo apε w’asεm
  Wotu wo fo a tsie.

  READ MORE:  Zoomlion’s Vector Control Unit Trains Staff In Upper West Region On Mosquito Control

  BY: MISS ADAENU SANDRA
  J. E. ATTA MILLS SENIOR HIGH
  EKUMFI OTUAM.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here