16th July 2024

OHIA MA ADWEN
Ei! Ohia.
Ebεnadze ntsi na ohia ma nyimpa yε abofra yi?
Mpanyimfo bu bε bi dε, “ↄbra rutwa wo a ↄsen seradaa”
Naaso emi medze yi dze ↄsen afona.
Hom mma yεnka na ohia ma adwen ampa.

Ao! Ebεnadze ntsi na ↄbra nye me risi atwetwe dεm yi?
Nkukuhweasee na ↄbrε yi nyina ekyir no,
Ohia abεyε me dadwen.
Hm, ↄyε nokwar turodoo dε, ↄbra yε ↄko ankasa ankasa.
Hom mma yεnka na ohia ma adwen ampa.

Ohia ntsi nyimpa nntum nsiesie noho wↄ abra siar yi do.
Sε ↄbra ka dε ↄdze wo a nna ↄdze wo oo!
Binom bεfaa abrabↄ no falaa.
Binom so ennya no dεm koraa.
Hom mma yεnka na ohia ma adwen ampa.

Ei! Ntsi emi paa nye yi,
Nna abrabↄ reserew me dεm yi?
Mbom hom mma yεnnka
Dε abrabↄ ne fa bi yε yaw ara yie.
Ohia ama nyimpa twa noho wↄ abra yi mu a onntwa.
Hom mma yεnka na ohia ma adwen ampa.

Edwumadzen a nyimpa yε yi nyina fi ohia yi ntsi.
Ne nyinara ekyir no, nyimpa nnkↄ n’enyim da wↄ abrabↄ mu.
Sε ohia enyi si w’abrabↄ do a, ↄno kae na hu dε
Erennyε yie wↄ abrabↄ mu ara da.
Ohia dze nyimpa bebiree akↄ wu mu.
Iyi ntsi na mpanyimfo ka dε, Ohia ma adwen.

Sε obi bεyε akowa a ofi ohia.
Iyi ama nyimpa bebiree esi hↄn adwen pi
Dε wↄbↄtwe hↄnho efi ohia ho naaso
Sε Nyame ammba mu a orinnsi baw.
Hom mma yεnka na ohia ma adwen ampa.

BY: MISS ADAENU SANDRA
J. E. ATTA MILLS SENIOR HIGH
EKUMFI OTUAM

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *